องค์ประกอบของระบบจัดการบัญชีเงินเดือน

Posted by nor-arfah on May 13, 2022

ระบบการจัดการบัญชีเงินเดือนคืออะไร?

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าระบบบัญชีเงินเดือนคืออะไร ระบบจัดการบัญชีเงินเดือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามบันทึกทางการเงินของพนักงาน และดำเนินการตามขั้นตอนการบริหาร ไม่เพียงแต่ติดตามเงินเดือนของพนักงาน แต่ยังมีเรื่องของโบนัส การหักเงิน และสิ่งจูงใจที่ได้รับ

องค์ประกอบของระบบจัดการบัญชีเงินเดือน

การจัดการบัญชีเงินเดือนสำหรับธุรกิจมีหลายองค์ประกอบ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ที่ใช้เป็นฐานในการจัดทำข้อมูลพนักงานตามระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ องค์ประกอบเหล่านี้คือ

  1. เงินเดือนรวม เงินเดือนขั้นต้นของพนักงาน คือ เงินเดือนทั้งหมดที่คำนวณก่อนพิจารณาหัก การหักต่าง ๆ จะถูกหักจากเงินเดือนขั้นต้นนี้ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ และประกันต่าง ๆ
  2. เงินเดือนสุทธิ เงินเดือนของพนักงานหลังจากการหักเงินทั้งหมด เกิดจากเงินเดือนขั้นต้นจะเรียกว่าเงินเดือนสุทธิ
  3. เงินเดือนเฉพาะกิจ เงินเดือนเฉพาะกิจของพนักงานขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ โบนัส และผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับ เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการ ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดโดยนายจ้าง หากพนักงานต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน เงินที่จ่ายให้กับพนักงานจะถือเป็นเงินเดือนเฉพาะกิจด้วย
  4. ประโยชน์ที่ได้รับ องค์ประกอบหลักข้อสุดท้ายของระบบการจัดการบัญชีเงินเดือน คือผลประโยชน์ที่มอบให้กับพนักงาน ซึ่งรวมถึงประกันสุขภาพและครอบครัว เงินบำเหน็จ และการเกษียณอายุ เมื่อพนักงานเกษียณอายุ หรือลาออก ผลประโยชน์เหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น และเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล องค์กรต้องทำงานในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น และให้แน่ใจว่าการประมวลผลเกิดขึ้นตรงเวลาในขณะที่ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายที่กำหนดไว้

ข้อมูลจาก : prosofthrmi